ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene Voorwaarden De Zeelt in Beeld

Artikel 1 – Definities

1.1 Deze algemene voorwaarden (hierna: de “Algemene voorwaarden”) zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, bestellingen bij en overeenkomsten met De Zeelt in Beeld en betrekking hebbende op de levering van zaken door De Zeelt in Beeld aan degene tot wie zich het aanbod richt c.q. de betreffende wederpartij (hierna: de “koper”).

1.2 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de koper wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3 Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bedingen gelden alleen indien en voor zover die schriftelijk door De Zeelt in Beeld zijn aanvaard, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 De Zeelt in Beeld is bevoegd bij de uitvoering van de bestellingen van/door de koper gebruik te maken van derden. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Algemene Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van De Zeelt in Beeld worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door De Zeelt in Beeld ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2 – Aanbieding

2.1 Elke aanbieding van De Zeelt in Beeld is vrijblijvend.

Artikel 3 – Overeenkomst

3.1 Een overeenkomst komt tot stand na acceptatie van de bestelling van de koper door De Zeelt in Beeld. De Zeelt in Beeld is gerechtigd een bestelling te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van de reden aan de koper meegedeeld.

Artikel 4 – Mededelingen, gegevens en opgaven

4.1 Mededelingen, gegevens, opgaven en monsters door De Zeelt in Beeld gedaan of verstrekt, in welke vorm en van welke aard ook, zijn uitsluitend indicatief bedoeld en voor De Zeelt in Beeld nimmer bindend, tenzij in de overeenkomst uitdrukkelijk het tegendeel is bepaald.

Artikel 5 – Prijzen

5.1 De bij de artikelen vermelde prijzen zijn in euro, inclusief BTW. Eventuele handlings- en afleverings-kosten, eventuele belastingen of andere heffingen zullen afzonderlijk worden vermeld.

5.2 De Zeelt in Beeld heeft het recht de opgegeven en/of overeengekomen prijzen te verhogen. Indien een prijsverhoging van de aangeboden zaken plaatsvindt in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, is de koper gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door De Zeelt in Beeld.

5.3 Offertes of aanbiedingen van De Zeelt in Beeld zijn niet bindend indien redelijkerwijs begrepen kan worden dat de offertes of aanbiedingen dan wel een koper onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 6 – Levering/levertijd

6.1 De levertermijn is maximaal dertig (30) dagen, te rekenen vanaf de dag waarop de koper zijn bestelling bij De Zeelt in Beeld heeft gedaan.

6.2 Indien de levering hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien de bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de koper hiervan uiterlijk binnen dertig (30) dagen na de dag waarop hij de bestelling heeft gedaan bericht. De koper heeft in dat geval het recht de bestelling zonder kosten te annuleren. De Zeelt in Beeld zal in dat geval vooruit betaalde bedragen restitueren, echter zonder vergoeding van rente.

6.3 Indien levering van een besteld goed onmogelijk blijkt te zijn, zal De Zeelt in Beeld zodanige inspanningen verrichten als de redelijkheid en billijkheid met zich brengen om een vervangende zaak beschikbaar te stellen. Ten laatste bij de aflevering zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangende zaak wordt geleverd. De kosten van retourzending zijn bij het beschikbaar stellen van een vervangende zaak voor rekening van De Zeelt in Beeld.

6.4 De Zeelt in Beeld is steeds gerechtigd deelleveringen uit te voeren, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

6.5 De opgegeven levertijd is indicatief en niet aan te merken als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij toerekenbare overschrijding van de levertijd zal steeds een ingebrekestelling noodzakelijk zijn. Aan toerekenbare overschrijding van de levertijd, voor zover die een termijn van dertig (30) dagen niet overschrijdt, kan de koper geen recht op schadevergoeding of annulering c.q. ontbinding van de overeenkomst ontlenen.

6.6 In geval De Zeelt in Beeld in verzuim is ter zake van de levertijd, heeft de koper uitsluitend het recht de overeenkomst te annuleren c.q. te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. In dat geval zullen vooruitbetaalde bedragen worden gerestitueerd, echter zonder vergoeding van rente.

Artikel 7 – Risico en eigendomsovergang

7.1 De koper draagt het risico voor alle directe en indirecte schade die aan de zaken mochten ontstaan, dadelijk nadat de zaken als geleverd gelden.

7.2 De Zeelt in Beeld behoudt zich de eigendom van alle geleverde zaken voor, totdat al haar vorderingen op de koper ter zake van de door De Zeelt in Beeld krachtens overeenkomst aan de koper geleverde of te leveren zaken, alsmede ter zake van tekort schieten zijdens de koper in de nakoming van zodanige overeenkomsten, volledig zullen zijn voldaan.

7.3 De koper is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid te bewaren.

7.4 De Zeelt in Beeld is gerechtigd om, indien de koper in de nakoming van zijn verplichtingen tekort schiet, de onder eigendomsvoorbehoud geleverde nog bij de koper aanwezige zaken terstond en zonder voorafgaande ingebrekestelling terug te nemen. Voor zover nodig machtigt de koper De Zeelt in Beeld onherroepelijk tot uitoefening van dit terugnemingsrecht.

7.5 In geval en voor zover De Zeelt in Beeld gebruik heeft gemaakt van haar recht tot terugneming als bedoeld in het voorgaande lid wordt de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of voor een evenredig deel ontbonden, onverminderd het recht van De Zeelt in Beeld op vergoeding van schade en kosten. De koper zal alsdan worden gecrediteerd voor de koopprijs verminderd met de door De Zeelt in Beeld geleden schade (waaronder waardevermindering) en gemaakte kosten.

Artikel 8 – Betaling

8.1 Indien niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zal de betaling van de overeengekomen prijs plaatsvinden op het moment van totstandkoming van de overeenkomst. Levering geschiedt na ontvangst van betaling van de gehele bestelling zonder enige aftrek of verrekening tenzij anders is overeengekomen). In het geval de koper ter zake van de uitvoering van de overeenkomst op De Zeelt in Beeld aanspraak meent te kunnen doen gelden, ontheft dit hem niet van zijn verplichting tot betaling op de overeengekomen wijze.

8.2 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven bij de bestelling. Aan de bestelling van de koper kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van De Zeelt in Beeld.

Artikel 9 – Reclamering en garantie

9.1 De koper dient uiterlijk bij de aflevering te onderzoeken of de zaken aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is dient de koper De Zeelt in Beeld daarvan per omgaande na de aflevering, althans nadat constatering van het niet beantwoorden van de zaak aan de overeenkomst redelijkerwijs mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd in kennis te stellen. Bij gebreke hiervan vervalt elke aanspraak ter zake.

9.2 Elke aanspraak van de koper ter zake van geleverde zaken vervalt bovendien, indien: a. de zaken niet (meer) te identificeren zijn als zijnde afkomstig van De Zeelt in Beeld; b. de gebreken (mede) het gevolg zijn van normale slijtage, onoordeelkundig(e) en/of onjuist(e) behandeling, gebruik en/of opslag of onderhoud van de zaken; c. de koper De Zeelt in Beeld niet terstond in de gelegenheid heeft gesteld de reclames te onderzoeken en haar verplichtingen na te komen; d. de koper niet, niet-tijdig of niet behoorlijk heeft voldaan aan enige op hem rustende verplichting.

9.3 Indien is aangetoond dat de zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft De Zeelt in Beeld de keuze hetzij de zaken te herstellen, hetzij tot herlevering over te gaan, hetzij de koper te crediteren voor de ondeugdelijke zaken. Op herlevering zijn deze Algemene Voorwaarden onverkort van toepassing.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

10.1 Voor misverstaan, verminking, vertraging of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen De Zeelt in Beeld en de koper, dan wel tussen De Zeelt in Beeld en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de koper en De Zeelt in Beeld, is De Zeelt in Beeld niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van De Zeelt in Beeld.

10.2 De aansprakelijkheid van De Zeelt in Beeld strekt zich nimmer uit tot bedrijfsschade of andere indirecte schade.

10.3 De Zeelt in Beeld is, behoudens opzet of grove schuld, nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade, die het gevolg is van schending van enig recht van intellectuele of industriële eigendom, licenties of andere rechten van derden.

10.4 De in bovenstaande leden voor De Zeelt in Beeld zelf bedongen beperkingen en/of uitsluitingen van aansprakelijkheid, alsmede vrijwaring, worden evenzeer bedongen voor en ten behoeve van ieder ander die door haar in het kader van de overeenkomst wordt gebruikt, alsmede voor hen van wie zij geleverde zaken en/of onderdelen betrekt.

 Artikel 11 – Overmacht

11.1 Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan,  iedere tekortkoming welke niet aan De Zeelt in Beeld kan worden toegerekend omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en niet krachtens de wet, rechtshandeling of verkeersopvatting voor haar rekening komt.

11.2 In geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht heeft De Zeelt in Beeld het recht om zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste drie (3) maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zulks door dit aan de koper mede te delen en zonder dat De Zeelt in Beeld tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar de maat staven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

11.3 In geval De Zeelt in Beeld de nakoming van haar verplichtingen opschort is zij bevoegd – en aan het einde van de opschortingsperiode verplicht – te kiezen voor de uitvoering, dan wel gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 12 – Algemeen

12.1 Indien de koper aan De Zeelt in Beeld opgave doet van een adres, is De Zeelt in Beeld gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij de koper aan De Zeelt in Beeld opgave doet van een ander adres waaraan de bestellingen dienen te worden gezonden.

12.2 Wanneer door De Zeelt in Beeld gedurende korte of lange tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte nakoming van deze Algemene Voorwaarden te eisen. De koper kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat De Zeelt in Beeld deze voorwaarden soepel toepast.

12.3 Indien één of meer bepalingen van de tussen partijen gesloten overeenkomst, daaronder begrepen deze Algemene Voorwaarden, nietig zijn of niet rechtsgeldig worden, zal die overeenkomst voor het overige van kracht blijven. Partijen zullen over de bepalingen welke nietig zijn of niet rechtsgeldig worden overleg plegen, teneinde een vervangende regeling te treffen.

12.4 Indien één of meer bepalingen van de overeenkomst, daaronder begrepen deze Algemene Voorwaarden in strijd mochten komen met dwingendrechtelijke bepalingen, vastgesteld of vast te stellen door een daartoe bevoegde instantie, dan worden deze laatste bepalingen geacht in de plaats te zijn getreden van de betreffende bepalingen van de overeenkomst.

 Artikel 13 – Toepasselijk recht

13.1 Op de overeenkomst, daaronder begrepen deze Algemene Voorwaarden, alsmede op alle nadere overeenkomsten die daaruit voortvloeien, daarvan het gevolg zijn of daarmee verband houden, is Nederlands recht van toepassing.